Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) aandachtig door voordat u onze website en Dienst gebruikt, hierin worden namelijk de voorwaarden beschreven waaronder u gebruik kunt maken van de Dienst die OLS aanbiedt. Door gebruik te maken van de Dienst of de website www.www.onlineseminar.nl van OLS, op welke manier dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

Klant: de organisatie waarmee Online Seminar de overeenkomst tot levering van het webinar platform overgaat.
NAWTE gegevens: de naam, adres, woonplaats en het emailadres en telefoonnummer van deelnemers.
Online seminar systeem: het Online Seminar webinar platform waarin webinars opgevoerd, voorbereid en uitgezonden worden.
Webinar optie: een webinar optie is een webinar dat nog niet definitief gemaakt is.
Webinar definitief: nadat een webinar door de Klant voor een bepaalde datum is aangevraagd, deze datum is bevestigd door Online Seminar en de resterend tijd tot aanvang van het webinar 4 weken of korter is, is een webinar definitief gemaakt.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Online Seminar verleent de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Online Seminar systeem ten behoeve van het organiseren van webinars voor een bepaalde periode. De specificaties van de periode, het aantal te organiseren webinars in deze periode, het aantal deelnemers per webinar en de prijzen hiervan voor deze periode zijn gespecificeerd in de afnameovereenkomst.

2.2 Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Online Seminar is te allen tijde gerechtigd aan de Klant nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Online Seminar systeem te verstrekken. Klant verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren.

2.3 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Klant, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van, al of niet commerciële, exploitatie van het Online Seminar systeem of enig gedeelte daarvan door de Klant of een derde.

2.4 Het gebruik van het Online Seminar systeem is voor rekening en risico van de Klant. Handelingen van Online Seminar ten behoeve van het faciliteren van webinars, waaronder (maar niet beperkt tot) het versturen van uitnodigingen en herinneringen aan bezoekers van een webinar, worden geacht in opdracht van de Klant te zijn verricht. Online Seminar is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van deze door haar, in opdracht van de Klant, verrichte handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de Klant binnen het Online Seminar systeem.

2.5 Bij gebruik van het Online Seminar systeem door de Klant of medewerkers van de Klant dat strijdig is met de aanwijzingen en/of instructies van Online Seminar of anderszins oneigenlijk gebruik, zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van dit gebruik.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 De levering komt tot stand door middel van een overeenkomst tussen Online Seminar en Klant. Iedere overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

3.2 De levering gaat in na ondertekening van de overeenkomst door Online Seminar en Klant.

3.3 Het traject voorziet in een conversie van een PowerPoint of pdf-presentatie met als doel deze bruikbaar te maken binnen het Online Seminar systeem. Na de set-up wordt deze presentatie met video en audio in een webinar uitgezonden. De on demand versie van het webinar is geldig voor de duur van één jaar. Na één jaar is het mogelijk om de on demand versie van het webinar tegen een vergoeding te verlengen.

3.4 De maximale duur van een presentatie is 60 minuten waarbij een uitloop van 15 minuten is geoorloofd, mits deze uitloop niet van structurele aard is. Afwijkende duur van webinars kan individueel in het contract worden opgenomen. Bij een langere uitloop dan 15 minuten is artikel 4.8 van toepassing.

4. Betalings- en annuleringsvoorwaarden

4.1 Het webinar traject voorziet in een conversie van een PowerPoint presentatie met als doel deze bruikbaar te maken binnen het Online Seminar systeem. Bij aanvullende wensen ten aanzien van:
a) wijziging van het set-up systeem, zoals het creëren van een eigen “look and feel” omgeving, zal naast de overeengekomen prijs een extra vergoeding verschuldigd zijn die op basis van nacalculatie wordt berekend aan de hand van de uren die door Online Seminar besteed zullen worden om deze wensen te realiseren.

4.2 De Klant kan voor het webinar plaatsvindt in overleg met Online Seminar besluiten het maximale aantal deelnemers aan een webinar te verhogen, waarna Online Seminar de kostprijs aanpast naar het nieuw vastgestelde maximale aantal deelnemers. Verhoging is mogelijk aan de hand van de door Online Seminar geleverde staffel (zie prijslijst). Verlaging van het aantal deelnemers van een bevestigd webinar is niet mogelijk.

Online Seminar draagt geen verantwoordelijkheid voor het aantal aanmeldingen en het daadwerkelijke aantal deelnemers aan een webinar. Overschrijving in de aanmeldingsfase van een webinar is toegestaan tot 30% van het maximale aantal deelnemers. Indien het uiteindelijke aantal deelnemers aan een webinar als gevolg van overschrijving het maximale aantal deelnemers overstijgt, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Een lagere opkomst dan het maximaal mogelijke aantal deelnemers leidt niet tot verlaging van de webinarprijs.

4.3 Online Seminar zal de Klant factureren volgens de in de Overeenkomst opgenomen betalingsvoorwaarden. De Klant zal de factuur binnen twee weken voldoen.

4.4 Indien de factuur niet binnen de termijn genoemd in de Overeenkomst door de Klant is voldaan, dan is Online Seminar gerechtigd vanaf die termijn wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

4.5 Indien de Klant na maning door Online Seminar in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Online Seminar gerechtigd de incasso door derden voor rekening van de Klant te laten plaatsvinden, dan wel de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

4.6 Online Seminar is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Klant alsnog zijn verplichtingen jegens Online Seminar volledig is nagekomen.

4.7 Zodra een webinar door de Klant is aangevraagd voor een bepaalde datum en deze datum is bevestigd door Online Seminar, dan is de Klant de totale webinarkosten aan Online Seminar verschuldigd. Afzegging van het webinar door de Klant om welke reden dan ook, ongeacht of de uitnodigingen voor het webinar al dan niet zijn verzonden, ontslaat de Klant niet van de verplichting tot vergoeding van de kosten van het webinar.

Verplaatsing en annulering van een webinar optie:

• Een webinar optie kan tot 4 weken voor aanvang van het webinar kosteloos verplaatst worden.

• Een webinar optie wordt automatisch definitief 4 weken voor aanvang van het webinar.

• Wanneer een datum plus tijdvak van een webinar dat onder optie is door een andere Klant wordt aangevraagd, dan heeft de eerste aanvrager 24 uur de tijd om de optie om te zetten naar een definitieve boeking (uitgezonderd klanten met een eigen studio).

Verplaatsing en annulering van webinars, inclusief studio van Online Seminar:

• Een webinar optie kan tot 4 weken voor aanvang van het webinar kosteloos verplaatst worden.

• Een webinar optie wordt automatisch definitief 4 weken voor aanvang van het webinar.

• Wanneer een datum plus tijdvak van een webinar dat onder optie is door een andere Klant wordt aangevraagd, dan heeft de eerste aanvrager 24 uur de tijd om de optie om te zetten naar een definitieve boeking (uitgezonderd klanten met een eigen studio).

Verplaatsing en annulering van webinars, met eigen studio:

• Bij verplaatsing of annulering tot 2 weken voor het webinar worden geen kosten in rekening gebracht.

• Bij verplaatsing binnen 2 weken voor het webinar of bij annulering wordt € 250,- in rekening gebracht.

Nadat een webinar door de Klant voor een bepaalde datum is aangevraagd en deze datum is bevestigd door Online Seminar, kunnen de Klant en Online Seminar in geval van een calamiteit de datum van het webinar verzetten, na onderling overleg over de nieuwe datum. Het verzetten van een webinar heeft in geval van calamiteiten geen financiële gevolgen. De verplichting tot vergoeding van de vaste kosten van het webinar door de Klant bestaat niet indien een bevestigd webinar door Online Seminar wordt afgezegd.

4.8 De maximale duur van een presentatie is 60 minuten waarbij een uitloop van 15 minuten is geoorloofd, mits deze uitloop niet van structurele aard is. Wanneer de uitloop groter is dan 15 minuten, zal per extra kwartier, ingaande bij de eerste minuut van het eerstvolgende kwartier, een kwart van de webinarprijs in rekening worden gebracht. Met betrekking tot de uitloop van een webinar hanteert Online Seminar een fair use policy. Bij herhaaldelijke overschrijding van de maximale duur heeft Online Seminar het recht, na een eerste waarschuwing, om ook kosten voor de eerste 15 minuten uitloop in rekening te brengen.

5. Overmacht en aansprakelijkheid

5.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Online Seminar niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Online Seminar, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Online Seminar komt.

5.2 Onder overmacht wordt onder andere expliciet begrepen het niet naar behoren functioneren van servers, programmatuur, netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen en niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door derden.

5.3 In geval de Klant het gebruiksrecht op het Online Seminar systeem niet kan uitoefenen als gevolg van overmacht, is Online Seminar gerechtigd het gebruiksrecht gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

5.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Online Seminar en de Klant geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en die de uitoefening van het gebruiksrecht op het Online Seminar systeem onmogelijk maakt, is Online Seminar respectievelijk de Klant gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Klant geen vergoeding van door hem geleden schade van Online Seminar vorderen.

5.5 Hoewel met betrekking tot het functioneren van het Online Seminar systeem en de werkzaamheden die samenhangen met het faciliteren van een webinar door Online Seminar de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan voor de totale afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden in het traject van een webinar niet worden ingestaan.

5.6 In het geval dat een webinar geen doorgang kan vinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Online Seminar, zal Online Seminar in overleg met de Klant kosteloos een vergelijkbaar webinar faciliteren.

5.7 Online Seminar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie in het Online Seminar systeem of onjuistheden of onvolledigheden bij het faciliteren van een webinar, noch voor schade als gevolg van het geen doorgang kunnen vinden van een webinar, met uitzondering van directe schade als gevolg van fouten veroorzaakt door opzet dan wel grove nalatigheid van Online Seminar. Aansprakelijkheid van Online Seminar is bovendien te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Online Seminar uitkeert. Online Seminar is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade van derden.

5.8 Indien Online Seminar in opdracht van de Klant op enigerlei wijze gebruik maakt van, maar niet beperkt tot, bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld)materiaal waarop de Klant zelf geen rechthebbende is, dan garandeert de Klant dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de rechthebbende. De Klant vrijwaart Online Seminar voor elke vorm van aansprakelijkheid jegens derde partijen voortvloeiend uit het gebruik van, maar niet beperkt tot, deze bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld)materiaal.

5.9 Gebruik van het Online Seminar systeem op locatie van de Klant geschiedt op risico van de Klant. Indien apparatuur, programmatuur, netwerk of internetverbinding niet toereikend blijken te zijn, dan zal Online Seminar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade, en niet verplicht zijn tot het kosteloos opnieuw faciliteren van een webinar.

6. Intellectueel eigendomsrecht

6.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Online Seminar systeem komen uitsluitend toe aan Online Seminar.

6.2 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Klant van rechten als bedoeld onder 6.1.

7. Omschrijving van handelingen en bevoegdheden

7.1 De Klant zal toegang tot het Online Seminar systeem verkrijgen langs elektronische weg, via het internet. De Klant verkrijgt toegang tot het systeem via de administrator van de Klant. Slechts de administrator is bevoegd tot het verrichten van handelingen binnen het Online Seminar systeem. De administrator wordt aangewezen door de Klant en aan Online Seminar voorgesteld als verantwoordelijke persoon die namens de Klant handelingen verricht binnen het Online Seminar systeem. Online Seminar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van de administrator in relatie tot het Online Seminar systeem, dan wel voor handelingen van derden binnen de organisatie van de Klant die hun recht tot handelen binnen het Online Seminar systeem via de administrator hebben verkregen.

7.2 Het traject van een webinar start met het versturen van de uitnodigingen. De uitnodigingen kunnen door de Klant worden verzorgd, of indien gewenst door Online Seminar. In het laatste geval verschaft de Klant aan Online Seminar de benodigde NAWTE gegevens van de personen die de Klant wenst uit te nodigen voor een webinar, waarna Online Seminar de uitnodigingen verzorgt.

7.3 Deze NAWTE gegevens blijven eigendom van de Klant en zullen uitsluitend ten behoeve van het uitnodigen van potentiële deelnemers aan een webinar in opdracht van de Klant door Online Seminar worden gebruikt.

7.4 Het bevestigingstraject bestaat uit niet meer dan twee e-mailberichten aan een en dezelfde potentiële deelnemer aan een webinar, te weten een bevestiging en een herinnering. Dit wordt eventueel aangevuld met een sms-bericht ter herinnering indien het mobiele nummer van de potentiële deelnemer bij de Klant en/of Online Seminar bekend is.

7.5 De presentatie wordt verzorgd door een medewerker van de Klant, eventueel met behulp van moderatoren.

7.6 Zowel tijdens als na de presentatie kan de Klant via het Online Seminar systeem beschikken over de feedback van de deelnemers aan een webinar en over de gegevens met betrekking tot het aantal deelnemers en de periode dat zij aan het webinar hebben deelgenomen.

7.7 Online Seminar behoudt zich het recht voor om gegevens die voortkomen uit een presentatie te analyseren, dit uitsluitend met het doel het Online Seminar systeem te optimaliseren.

Indien gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden de Klant geen webinar inboekt, heeft Online Seminar het recht om het Online Seminar systeem voor die Klant inactief te maken. Het inactief maken heeft tot gevolg dat inloggen op de accounts die toegang geven tot het Online Seminar systeem niet langer mogelijk is en op deze wijze het Online Seminar systeem wordt geblokkeerd voor inzage en bewerking van gegevens. De Klant wordt door Online Seminar tijdig geïnformeerd over het voornemen tot en het tijdstip van het inactiveren van het Online Seminar systeem. De Klant is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het exporteren en opslaan van data voor het moment dat het Online Seminar systeem daadwerkelijk inactief zal zijn. De “ondemand versies” en “terugkijklinks” blijven beschikbaar gedurende de overeengekomen periode, al dan niet via het Online Seminar systeem. Wanneer een nieuw webinar wordt ingeboekt zal het Online Seminar systeem geactiveerd worden zonder dat hier voor de Klant kosten aan verbonden zijn.

Contactgegevens

InteractIQ B.V.

John M. Keynesplein 10
1066 EP Amsterdam

info@onlineseminar.nl

+31 (0)20 845 7405

Zakelijke gegevens:

KVK 89819527
BTW NL8651.21.977.B01